ReadyPlanet.com
dot dot
dot
เกี่ยวกับโรงเรียน
dot
bulletประวัติโรงเรียน
bulletตราประจำโรงเรียน
bulletแผนภูมิการบริหารงาน
bulletวิสัยทัศน์/พันธกิจ
bulletแผนที่โรงเรียน
dot
บุคลากร
dot
bulletผู้บริหารสถานศึกษา
bulletหัวหน้าสายชั้น
bulletเตรียมอนุบาล
bulletอนุบาล ๑
bulletอนุบาล ๒
bulletอนุบาล ๓
bulletครูประจำชั้นประถมปีที่ ๑
bulletครูประจำชั้นประถมปีที่ ๒
bulletครูประจำชั้นประถมปีที่ ๓
bulletครูประจำชั้นประถมปีที่ ๔
bulletครูประจำชั้นประถมปีที่ ๕
bulletครูประจำชั้นประถมปีที่ ๖
bulletครูสนับสนุน/ครูพิเศษ
dot
ฝ่ายบริหารงาน
dot
bulletฝ่ายผู้บริหาร
bulletฝ่ายธุรการ
bulletฝ่ายงานวิชาการ
dot
กลุ่มสาระการเรียนรู้
dot
bulletภาษาไทย
bulletคณิตศาสตร์
bulletวิทยาศาสตร์
bulletสังคม ศาสนาและวัฒนธรรม
bulletพลศึกษา
bulletศิลปะและดนตรี
bulletการงานอาชีพและเทคโนโลยี
bulletภาษาต่างประเทศ
dot
ภาพกิจกรรมปี 2565
dot
bulletกิจกรรมเข้าค่ายพุทธบุตร ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 - 3 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3 วันอังคารที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565
bulletกิจกรรมเข้าค่ายพุทธบุตรและกิจกรรมวันมาฆบูชา ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 วันอังคารที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565
bulletกิจกรรม JUNIOR SCOUT ของนักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 - 3 วันพฤหัสบดีที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565
bulletกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ - เนตรนารีสามัญ ของนักเรียนระดับชั้นประถมศีกษาปีที่ 4 - 6 วันพฤหัสบดีที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565
bulletกิจกรรมนิทรรศการวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2565 วันจันทร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565
bulletกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ - เนตรนารีสามัญ ของนักเรียนระดับชั้นประถมศีกษาปีที่ 1 - 3 วันอังคารที่ 1 มีนาคม พ.ศ.2565
bulletกิจกรรมเข้าวัดวันพระ "วันอัฏฐมีบูชา " วันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม 2565
bulletกิจกรรมเข้าวัดวันพระ วันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ.2565
bulletกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565
bulletกิจกรรมเข้าวัดวันพระ วันอังคารที่ 7 มิถุนายน พ.ศ.2565
bullet กิจกรรมเข้าวัดวันพระ วันอังคารที่ 14 มิถุนายน 2565
bulletกิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน วันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน 2565
bulletพิธีไหว้ครู วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2565
bulletกิจกรรมเข้าวัดวันพระ วันอังคารที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2565
bulletกิจกรรมพิธีวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2565
bulletกิจกรรมเวียนเทียนเนื่องในวันอาสาฬหบูชา และถวายเทียนพรรษาเนื่องในวันเข้าพรรษา ณ วัดสนามเหนือวันอังคารที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2565
bulletกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2565
bulletกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ และวันสุนทรภู่ 29 กรกฏาคม พ.ศ.2565
dot
ภาพกิจกรรม ปี 2564
dot
bulletกิจกรรมวันมาฆบูชา ประจำปี 2564 วันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564
bulletทัศนศึกษาประจำปี 2563 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วันจันทร์ที่ 8 มีนาคม พ.ศ.2564
bullet ทัศนศึกษาประจำปี 2563 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 วันอังคารที่ 9 มีนาคม พ.ศ.2564
bullet ทัศนศึกษาประจำปี 2563 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 วันพุธที่ 10 มีนาคม พ.ศ.2564
bulletทัศนศึกษาประจำปี 2563 ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 วันพฤหัสบดีที่ 11 มีนาคม พ.ศ.2564
bullet ทัศนศึกษาประจำปี 2563 ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1-2 วันศุกร์ที่ 12 มีนาคม พ.ศ.2564
bulletทัศนศึกษาประจำปี 2563 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 วันจันทร์ที่ 15 มีนาคม พ.ศ.2564
bulletกิจกรรม Junior scout ระดับชั้นอนบุาลศึกษาปีที่ 1 - 3 วันอังคารที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2564
bulletกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือสำรอง ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3 วันพฤหัสบดีที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2564
bulletกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือสามัญ ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 วันศุกร์ที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2564
bulletทัศนศึกษาประจำปี 2563 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 วันจันทร์ที่ 22 มีนาคม พ.ศ.2564
bulletทัศนศึกษาประจำปี 2563 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 วันอังคารที่ 23 มีนาคม พ.ศ.2564
bullet พิธีประดับดาวของนักเรียนชั้นประถมศีกษาปีที่ 1 - 3 และพิธีส่งลูกเสือสำรองไปเป็นลูกเสือสามัญ วันพฤหัสบีที่ 25 มีนาคม 2564
bullet พิธีประดับดาวของนักเรียนชั้นประถมศีกษาปีที่ 1 - 3 และพิธีส่งลูกเสือสำรองไปเป็นลูกเสือสามัญ วันพฤหัสบดีที่ 25 มีนาคม 2564
bulletกิจกรรมเรียนธรรมะกับพระอาจารย์ต้านภัยโควิด -19 ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3 วันจันทร์ที่ 29 มีนาคม พ.ศ.2564
bullet กิจกรรมเรียนธรรมะกับพระอาจารย์ต้านภัยโควิด -19 ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 วันอังคารที่ 30 มีนาคม พ.ศ.2564
bulletกิจกรรมค่าย STEM วันอังคารที่ 30 มีนาคม 2564
bulletกิจกรรมวิชาการต้านโควิด ปีการศึกษา 2563 วันศุกร์ที่ 2 เมษายน พ.ศ.2564
bulletคณะครูโรงเรียนปากเกร็ด มาประชาสัมพันธ์แนะแนวการเรียนห้องเรียนภาษาจีน แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วันพุธที่ 7 เมษายน พ.ศ.2564
bulletกิจกรรมวันคริสต์มาส วันศุกร์ที่ 24 ธันวาคม พ.ศ.2564


กระทรวงศึกษาธิการ
กรมสรรพากร
วารสาร สกสค.
คุรุสภา-สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน


ครูสนับสนุน/ครูพิเศษ

                                                                          

                                                          ครูผู้สอนระดับประถมศึกษา

 

                                                 

                                คุณครูจีรวรรณ  กลั่นทอง                                 คุณครูนภัสกร  ชูศิริ

                          ครูผู้สอนวิชาภาษาต่างประเทศ                                 ครูผู้สอนวิชาภาษาต่างประเทศ 

 

                                                 

                                                             

                  คุณครูทิวาวรรณ  มะโน                                     คุณครูจุติพร  ธรรมเนตร

             ครูผู้สอนวิชาภาษาต่างประเทศ                                          ครูผู้สอนวิชาภาษาจีนกลาง                                 

                 

 

                                                                   

                               คุณครูศิริมงคล  เชาวนิตย์                                 คุณครูนิทรา  ใจสว่าง                

                               ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์                              ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์          

 

                    

                คุณครูวารุณี  รัฐนันต์ชัย

               ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์

 

 

                                                               

                คุณครูรัชนาพร  คุตตะสิงคี                               คุณครูบุษบา  อุตธรรมมา

                ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์                                 ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์

 

 

                                                                     

                           คุณครูรัชนี  วิกูล                                             คุณครูจินตนา  แก้วเก็บ

                         ครูผู้สอนวิชาดนตรี                                                ครูผู้สอนวิชาศิลปะ

 

 

                                                        

                      คุณครูรดาภา  คมขำ                                       คุณครูรัตนา  รัตนมณี

                  ครูผู้สอนวิชาคอมพิวเตอร์                                ครูผู้สอนวิชาการงานอาชีพ

 

 

                                                        

                   คุณครูจักษณา  ตันวิบูลย์                                      คุณครูอุดมศักดิ์  การะนุต

           ครูผู้สอนวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา                       ครูผู้สอนวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา                

 

 

                                                        

                     คุณครูขนิษฐา  อุทโท                                   คุณครูศิริวรรณ  สวัสดี

             ครูผู้สอนวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา                 ครูผู้สอนวิชาสังคม/ประวัติศาสตร์/

                                                                                        หน้าที่พลเมือง/ภูมิศาสตร์

 

        

                

                                   คุณครูสุรภา  เศรษฐพูธ์

ครูพิเศษวิชาสังคม/ประวัติศาสตร์/หน้าที่พลเมือง/ภูมิศาสตร์

 

 

                                          

                          คุณครูศิริพร  สวัสดี                                                              คุณครูสุมาลี  พิสัยพันธ์      

                                                  ครูผู้สอน                                                                    ครูผู้สอน

 

                                                                 

                                                  

 

                             

                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Copyright © 2010 All Rights Reserved.