ReadyPlanet.com
dot dot
dot
เกี่ยวกับโรงเรียน
dot
bulletประวัติโรงเรียน
bulletตราประจำโรงเรียน
bulletแผนภูมิการบริหารงาน
bulletวิสัยทัศน์/พันธกิจ
bulletแผนที่โรงเรียน
dot
บุคลากร
dot
bulletผู้บริหารสถานศึกษา
bulletหัวหน้าสายชั้น
bulletเตรียมอนุบาล
bulletอนุบาล ๑
bulletอนุบาล ๒
bulletอนุบาล ๓
bulletครูประจำชั้นประถมปีที่ ๑
bulletครูประจำชั้นประถมปีที่ ๒
bulletครูประจำชั้นประถมปีที่ ๓
bulletครูประจำชั้นประถมปีที่ ๔
bulletครูประจำชั้นประถมปีที่ ๕
bulletครูประจำชั้นประถมปีที่ ๖
bulletครูสนับสนุน/ครูพิเศษ
dot
ฝ่ายบริหารงาน
dot
bulletฝ่ายผู้บริหาร
bulletฝ่ายธุรการ
bulletฝ่ายงานวิชาการ
dot
กลุ่มสาระการเรียนรู้
dot
bulletภาษาไทย
bulletคณิตศาสตร์
bulletวิทยาศาสตร์
bulletสังคม ศาสนาและวัฒนธรรม
bulletพลศึกษา
bulletศิลปะและดนตรี
bulletการงานอาชีพและเทคโนโลยี
bulletภาษาต่างประเทศ
dot
ภาพกิจกรรมปี 2565
dot
bulletกิจกรรมเข้าค่ายพุทธบุตร ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 - 3 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3 วันอังคารที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565
bulletกิจกรรมเข้าค่ายพุทธบุตรและกิจกรรมวันมาฆบูชา ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 วันอังคารที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565
bulletกิจกรรม JUNIOR SCOUT ของนักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 - 3 วันพฤหัสบดีที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565
bulletกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ - เนตรนารีสามัญ ของนักเรียนระดับชั้นประถมศีกษาปีที่ 4 - 6 วันพฤหัสบดีที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565
bulletกิจกรรมนิทรรศการวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2565 วันจันทร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565
bulletกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ - เนตรนารีสามัญ ของนักเรียนระดับชั้นประถมศีกษาปีที่ 1 - 3 วันอังคารที่ 1 มีนาคม พ.ศ.2565
bulletกิจกรรมเข้าวัดวันพระ "วันอัฏฐมีบูชา " วันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม 2565
bulletกิจกรรมเข้าวัดวันพระ วันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ.2565
bulletกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565
bulletกิจกรรมเข้าวัดวันพระ วันอังคารที่ 7 มิถุนายน พ.ศ.2565
bullet กิจกรรมเข้าวัดวันพระ วันอังคารที่ 14 มิถุนายน 2565
bulletกิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน วันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน 2565
bulletพิธีไหว้ครู วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2565
bulletกิจกรรมเข้าวัดวันพระ วันอังคารที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2565
bulletกิจกรรมพิธีวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2565
bulletกิจกรรมเวียนเทียนเนื่องในวันอาสาฬหบูชา และถวายเทียนพรรษาเนื่องในวันเข้าพรรษา ณ วัดสนามเหนือวันอังคารที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2565
bulletกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2565
bulletกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ และวันสุนทรภู่ 29 กรกฏาคม พ.ศ.2565
dot
ภาพกิจกรรม ปี 2564
dot
bulletกิจกรรมวันมาฆบูชา ประจำปี 2564 วันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564
bulletทัศนศึกษาประจำปี 2563 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วันจันทร์ที่ 8 มีนาคม พ.ศ.2564
bullet ทัศนศึกษาประจำปี 2563 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 วันอังคารที่ 9 มีนาคม พ.ศ.2564
bullet ทัศนศึกษาประจำปี 2563 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 วันพุธที่ 10 มีนาคม พ.ศ.2564
bulletทัศนศึกษาประจำปี 2563 ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 วันพฤหัสบดีที่ 11 มีนาคม พ.ศ.2564
bullet ทัศนศึกษาประจำปี 2563 ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1-2 วันศุกร์ที่ 12 มีนาคม พ.ศ.2564
bulletทัศนศึกษาประจำปี 2563 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 วันจันทร์ที่ 15 มีนาคม พ.ศ.2564
bulletกิจกรรม Junior scout ระดับชั้นอนบุาลศึกษาปีที่ 1 - 3 วันอังคารที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2564
bulletกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือสำรอง ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3 วันพฤหัสบดีที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2564
bulletกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือสามัญ ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 วันศุกร์ที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2564
bulletทัศนศึกษาประจำปี 2563 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 วันจันทร์ที่ 22 มีนาคม พ.ศ.2564
bulletทัศนศึกษาประจำปี 2563 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 วันอังคารที่ 23 มีนาคม พ.ศ.2564
bullet พิธีประดับดาวของนักเรียนชั้นประถมศีกษาปีที่ 1 - 3 และพิธีส่งลูกเสือสำรองไปเป็นลูกเสือสามัญ วันพฤหัสบีที่ 25 มีนาคม 2564
bullet พิธีประดับดาวของนักเรียนชั้นประถมศีกษาปีที่ 1 - 3 และพิธีส่งลูกเสือสำรองไปเป็นลูกเสือสามัญ วันพฤหัสบดีที่ 25 มีนาคม 2564
bulletกิจกรรมเรียนธรรมะกับพระอาจารย์ต้านภัยโควิด -19 ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3 วันจันทร์ที่ 29 มีนาคม พ.ศ.2564
bullet กิจกรรมเรียนธรรมะกับพระอาจารย์ต้านภัยโควิด -19 ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 วันอังคารที่ 30 มีนาคม พ.ศ.2564
bulletกิจกรรมค่าย STEM วันอังคารที่ 30 มีนาคม 2564
bulletกิจกรรมวิชาการต้านโควิด ปีการศึกษา 2563 วันศุกร์ที่ 2 เมษายน พ.ศ.2564
bulletคณะครูโรงเรียนปากเกร็ด มาประชาสัมพันธ์แนะแนวการเรียนห้องเรียนภาษาจีน แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วันพุธที่ 7 เมษายน พ.ศ.2564
bulletกิจกรรมวันคริสต์มาส วันศุกร์ที่ 24 ธันวาคม พ.ศ.2564


กระทรวงศึกษาธิการ
กรมสรรพากร
วารสาร สกสค.
คุรุสภา-สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน


วิสัยทัศน์/พันธกิจ

 

วิสัยทัศน์

มุ่งเน้นคุณธรรม  จริยธรรม  ล้ำเลิศการศึกษา  กิริยามารยาทงดงาม

ปฏิบัติตนตามเศรษฐกิจพอเพียง  หลีกเลี่ยงอบายมุข  สร้างความสุขให้สังคม

 

 

ปรัชญา

รักชาติ  รักศาสนา  รักพระมหากษัตริย์  

 

พันธกิจ

     1. พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน  ให้ผู้เรียนเรียนดี 

มีวินัย มีคุณธรรม และมีความสุข

              2. พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้ผู้เรียนแต่ละคน

พัฒนาธรรมชาติเต็มศักยภาพ

              3. พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน ด้านเทคโนโลยี เพื่อให้

                     ผู้เรียนมีความรู้ ในการใช้ การคิด การวิเคราะห์เทคโนโลยีการศึกษา

                              4. ส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานของครูให้เป็นครูอาชีพ

ตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณครู

5. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

                         ส่งเสริม  การออกกำลังกาย สร้างเกาะป้องกันภัยยาเสพติด

 

 ยุทธศาสตร์

                    ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ปรับปรุงการเรียนรู้ให้ผู้เรียนเรียนดี  มีวินัย ใฝ่คุณธรรม และ

   สามารถ ดำรงชีวิตให้อยู่ได้ในสังคม

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : มุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาได้ตามธรรมชาติ

                                              และเต็มศักยภาพ

          ยุทธศาสตร์ที่ 3 : มุ่งพัฒนาคุณภาพการศึกษาของผู้เรียน ในด้านเทคโนโลยี

                                              จะนำไปสู่การใช้ การคิด การวิเคราะห์

           ยุทธศาสตร์ที่ 4 : มุ่งพัฒนาครูให้มีความรู้ความสามารถ ได้คุณภาพมาตรฐาน

                                              เหมาะสมกับวิชาชีพครู

          ยุทธศาสตร์ที่ 5 : มุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนปลอดภัยจากสิ่งเสพติด ให้ดำรงชีวิตอยู่

                                              ในสังคมได้ มีความสุขและสุขภาพแข็งแรง

 

 

 

 Copyright © 2010 All Rights Reserved.