ReadyPlanet.com
dot dot
dot
เกี่ยวกับโรงเรียน
dot
bulletประวัติโรงเรียน
bulletตราประจำโรงเรียน
bulletแผนภูมิการบริหารงาน
bulletวิสัยทัศน์/พันธกิจ
bulletแผนที่โรงเรียน
dot
บุคลากร
dot
bulletผู้บริหารสถานศึกษา
bulletเตรียมอนุบาล
bulletอนุบาล ๑
bulletอนุบาล ๒
bulletอนุบาล ๓
bulletครูประจำชั้นประถมปีที่ ๑
bulletครูประจำชั้นประถมปีที่ ๒
bulletครูประจำชั้นประถมปีที่ ๓
bulletครูประจำชั้นประถมปีที่ ๔
bulletครูประจำชั้นประถมปีที่ ๕
bulletครูประจำชั้นประถมปีที่ ๖
bulletครูสนับสนุน/ครูพิเศษ
dot
ฝ่ายบริหารงาน
dot
bulletฝ่ายผู้บริหาร
bulletฝ่ายธุรการและโภชนาการ
bulletฝ่ายงานวิชาการ
dot
กลุ่มสาระการเรียนรู้
dot
bulletภาษาไทย
bulletคณิตศาสตร์
bulletวิทยาศาสตร์
bulletสังคม ศาสนาและวัฒนธรรม
bulletพลศึกษา
bulletศิลปะและดนตรี
bulletการงานอาชีพและเทคโนโลยี
bulletภาษาต่างประเทศ
dot
สโมสรนักเรียนมปว.
dot
bulletสมาชิกมปว. ป.๑-๖ ใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้ง
bulletประกาศผลการเลือกตั้งสโมสรนักเรียนและจัดตั้งคณะทำงาน
dot
ภาพกิจกรรมปี 2557
dot
bulletกิจกรรมวันเด็กแห่งชาิติ
bulletกิจกรรม English Camp
bulletกิจกรรมวันวิชาการ
bulletกิจกรรม Junior Scout
bulletกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือสำรอง
bulletกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือสามัญ
bulletกิจกรรมวันไหว้ครู ปี ๒๕๕๗
bulletกิจกรรมวันสุนทรภู่ 26 มิถุนายน 2557
bulletกิจกรรมคล้ายวันสถาปนาลูกเสือ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗
bulletกิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา ปี ๒๕๕๗
bulletกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ 29 ก.ค. 57
bulletกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ปี ๒๕๕๗
bulletกิจกรรมอาเซียนเดย์ 8 สิงหาคม 2557
bulletกิจกรรมอาเซียนเดย์ 8 สิงหาคม 2557
bulletกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ปี 2557
bulletกิจกรรมเข้าค่ายพุทธบุตร 27 สิงหาคม 2557 ระดับชั้น ป.1 - 3
bulletกิจกรรมเข้าค่ายพุทธบุตร 28 สิงหาคม 2557 ระดับชั้นอนุบาล 1 - 3
bulletกิจกรรมเข้าค่ายพุทธบุตร 29 สิงหาคม 2557 ระดับชั้น ป.4 - 6
bulletทัศนศึกษาที่ซาฟารีเวิลด์ ระดับอนุบาล 1 - 3 วันพุธที่ 24 กันยายน 2557
bulletทัศนศึกษาที่ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-3 วันที่ 25 ก.ย. 2557
bullet ทัศนศึกษาที่องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) คลองห้า ระดับประถมศึกษาปีนที่ 4 - 6 วันที่ 26 ก.ย. 2557
bulletมอบเกียรติบัตรการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ ๖๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗
bulletกิจกรรมวันมหาธีรราชเจ้า ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
bulletEMS CAMP 28 November 2014
bulletกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗
bulletกิจกรรมทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่
bulletกิจกรรมวันคริสต์มาส 2014
bulletกิจกรรมกีฬาสี มปว. 26 ธ.ค. 2557
dot
ภาพกิจกรรมปี 2558
dot
bulletกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือสำรอง
bulletกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือสามัญ
bulletกิจกรรมวันวิชาการ
bulletกิจกรรมวันไหว้ครู
bulletกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ๑ กรกฎาคม
bulletกิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา ณ วัดสนามเหนือ
bulletกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ
bulletกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
bulletกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 9 ม.ค. 2558
bulletกิจกรรม Junior Scout ปี 2558
bulletกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์
bulletกิจกรรมค่ายพุทธบุตร ระดับอนุบาล 1 - 3
bulletกิจกรรมค่ายพุทธบุตร ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3
bulletกิจกรรมค่ายพุทธบุตร ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่่ 4 - 6
bulletกิจกรรมทัศนศึกษา ณ ดรีมเวิลด์ ของอนุบาลศึกษาปีที่ 1 - 3 วันที่ 5 ต.ค. 58
bulletกิจกรรมทัศนศึกษา ณ ดรีมเวิลด์ ของชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3 วันที่ 6 ต.ค. 58
bullet กิจกรรมทัศนศึกษา ณ คลองโคลน ของชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 -6 วันที่ 7 ต.ค. 58
bulletกิจกรรมวันมหาธีรราชเจ้า 25 พฤศจิกายน 2558
bulletกิจกรรมค่ายบูรณาการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน อังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศ่าสตร์ ภาษาไทย 27 พฤศจิกายน 2558
bulletกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ๒๕๕๘
bulletกิจกรรม SPORT DAY 2015
bulletทำบุญตักบาตรส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่
bulletกิจกรรมวันคริสต์มาส 2015 Christmas Day
bulletกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2559
bulletกิจกรรม Junior Scout ระดับชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 1 - 3 วันที่ 27 มกราคม 2559
dot
ภาพกิจกรรม ปี 2559
dot
bulletกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือสำรอง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 4 วันที่ 28 มกราคม 2559
bulletกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือสามัญ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 - 6 ระหว่างวันที่ 29 - 30 มกราคม 2559
bulletกิจกรรมเวียนเทียนวันมาฆบูชา ปี 2559
bulletกิจกรรมงานวันวิชาการ ปี 2559
bulletโครงการปฏิบัติธรรมวิปัสสนากรรมฐาน วัดสวนมะม่วง จ.ปทุมธานี
bulletบุคลากรครูร่วมกิจกรรมในโครงการ Big Cleaning Day
bulletบุคลากรครูร่วมกิจกรรมในโครงการ Big Cleaning Day
bulletกิจกรรมวันไหว้ครู
bulletกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ
bulletกิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา
bulletกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ
bulletกิจกรรมวันอาเซียน
bulletกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
bulletกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์
bulletทัศนศึกษาระดับอนุบาล 1 - 3 ณ สวนสัตว์ดุสิต (เขาดินวนา) วันพุธที่ 31 สิงหาคม 2559
bulletทัศนศึกษา ณ พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติ ของนักเรียนระดับชั้น ป. 1 - 3 วันพฤหัสบดีที่ 1 กันยายน 2559
bulletทัศนศึกษา ณ สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา ของนักเรียนระดับชั้น ป. 4 - 6 วันศุกร์ที่ 2 กันยายน 2559
bulletกิจกรรม BIG CLEANING DAY วันศุกร์ที่ 9 กันยายน 2559
bulletกิจกรรมเข้าค่ายพุทธบุตร ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3 วันพุธที่ 14 กันยายน 2559
bulletกิจกรรมเข้าค่ายพุทธบุตร ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 วันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน 2559
bulletกิจกรรมเข้าค่ายพุทธบุตร ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 - 3 วันศุกร์ที่ 16 กันยายน 2559


กระทรวงศึกษาธิการ
กรมสรรพากร
วารสาร สกสค.
คุรุสภา-สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน


Copyright © 2010 All Rights Reserved.
ติดต่อเรา โรงเรียนมูลนิธิปากเกร็ดวิทยา 4 หมู่ 2 ซ.สุขาประชาสรรค์1 อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 Tel: 0-2583-3584 ต่อ 12 Fax: 0-2963-5106